adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Specjalista z zakresu rozwodów i podziału majątku

Pobierz darmowe ebooki przygotowane przez zawodowego adwokata

1. ROZWÓD | 2. PODZIAŁ MAJĄTKU

Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Brak współżycia w małżeństwie – rozwód: brak seksu w związku

brak seksu w związku

Czy brak seksu w związku może być powodem rozwodu?

Na szczęśliwe pożycie małżeńskie składa się szereg czynników, wywierających znaczny wpływ na trwałość takiego związku. Jednym z nich jest życie seksualne. Wbrew pozorom, niedopasowanie pod tym względem oraz brak współżycia erotycznego, jest dość częstą przyczyną rozwodów. Oczywiście, aby sąd mógł orzec o rozwodzie, konieczne jest uprzednie wnikliwe przeanalizowanie przez niego meandrów związku małżeńskiego.

Czy brak seksu wpływa na rozkład pożycia małżeńskiego, czy brak współżycia może być powodem rozwiązania małżeństwa, oraz czy brak pożądania może przesądzić o winie jednego ze współmałżonków? – na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

Brak seksu w związku − fizjologia i psychika

Naukowcy zgadzają się co do tego, że człowiek jest istotą seksualną. Erotyka i seks są naturalną stroną ludzkiego życia − aspekt ten w pewnym stopniu towarzyszy człowiekowi od urodzenia aż do śmierci, choć jak wiadomo związek nie składa się z wyłącznie więzi fizycznej.

Z punktu widzenia seksuologów…

Seksuolodzy podkreślają również, że seks w związku zajmuje ważne miejsce w definicji miłości − jest wyrazem bliskości partnerskiej, oddania i możliwością przeżywania najgłębszego połączenia. Brak seksualności w związku zaczyna stanowić problem, kiedy partnerzy lub jeden z nich, chcą współżyć, a mimo to tak się nie dzieje. Brak zainteresowania seksem może mieć jednak różne przyczyny. Nie zawsze wiąże się jedynie z brakiem pożądania u jednego ze współmałżonków.

Przyczyny braku współżycia

Niekiedy brak pożądania, a więc i brak pożycia pomiędzy małżonkami może spowodować rozkład nieodwracalny w małżeństwie. Choć nie jest to temat ściśle prawniczy, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czasem dochodzi do tego, że jeden z partnerów nie tyle nie chce, co nie może współżyć z drugim.

Problemy zdrowotne

Powodem może być impotencja, problemy związane ze zdrowiem choroby psychiczne czy depresja lub strach przed niechcianą ciążą. Oprócz tego, czasem u jednego z małżonków wpływ na niechęć do odbywania stosunków mają przebyte w przeszłości traumy- chociażby powiązane z wykorzystywaniem seksualnym czy agresją u byłych partnerów. Brak ochoty może wiązać się także z zaburzeniami hormonalnymi czy problemem takim jak niskie libido małżonka.

Konkluzja

Zazwyczaj nie są to jednak problemy nieodwracalne- można je leczyć i spróbować uratować swoje małżeństwo. Pamiętaj jednak, że decyzja dotycząca leczenia należy przede wszystkim do tego małżonka, który ma problem z niechęcią do kontaktów seksualnych, choć choroba jednego z partnerów nie powinna rzutować na potrzeby seksualne drugiej osoby. Warto rozmawiać o swoich potrzebach, co może mieć również charakter edukacyjny, to jednak nie zastępuje porady lekarskiej.

Jakie są istotne więzi związku małżeńskiego?

Osoby pozostające w związku małżeńskim, łączą trzy istotne więzi:

  • duchowa,
  • gospodarcza,
  • fizyczna.

Czym jest pożycie małżeńskie?

Pożycie małżeńskie obejmuje wspólne zamieszkiwanie, a więc prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz utrzymywanie stosunków cielesnych przez współmałżonków, połączonych ścisłym węzłem uczuciowym.

Więź seksualna, jako istotny element małżeństwa

W opinii psychologów utrzymywanie przez małżonków wzajemnych stosunków cielesnych jest czynnikiem w znacznym stopniu decydującym o istnieniu silnych więzi małżeńskich. Wspólnota fizyczna stanowi bowiem emanację istniejącej między współmałżonkami więzi duchowej, pełniąc jednocześnie, ważną dla rodziny, funkcję prokreacyjną. Nie ulega więc wątpliwości, iż odgrywa ona znaczącą rolę w całokształcie funkcjonowania małżeństwa. Brak współżycia w małżeństwie jest jednym z ważnych czynników wpływających na rozkład pożycia małżeńskiego, stanowiąc jeden z aspektów decydujących o rozwodzie.

Wierność małżeńska jako aspekt więzi seksualnej pomiędzy współmałżonkami

W małżeństwie współżycie i wzajemne zaspokajanie potrzeb seksualnych opiera się na zasadzie wyłączności- małżonkowie mają obowiązek zachowania wierności małżeńskiej, który to wymóg powstaje wraz z zawarciem małżeństwa. Oznacza to, iż osoby trzecie wyłączone są ze sfery stosunków seksualnych, które utrzymują małżonkowie, a oni sami, w trakcie małżeństwa, nie tylko powinni powstrzymać się od utrzymywania takich stosunków seksualnych, ale nawet unikać sytuacji uzasadniających podejrzenie, że stosunki takie występują.

Brak współżycia i więzi seksualnej, jako element rozkładu pożycia małżeńskiego

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Polskie prawo sankcjonuje istnienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodowych, a więc okoliczności umożliwiających poprawne merytorycznie orzeczenie przez sąd rozwodu. Przyczyną rozwodu i jego dostateczną przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli taka sytuacja zachodzi, wówczas każdy z małżonków może wnieść powództwo rozwodowe, a sąd rozwiązać małżeństwo odpowiednim wyrokiem.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Rozkład „pożycia małżeńskiego” oznacza, iż przestała istnieć więcej niż jedna z zasadniczych więzi takiego związku: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza, przy czym zjawisko to musi mieć charakter trwały i nie rokować szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Nie może więc istnieć realne prawdopodobieństwo, że strony powrócą do dotychczasowego współżycia.

Z praktyki sądowej wynika, iż rozkład pożycia współmałżonków, w tym brak współżycia do momentu orzeczenia rozwodu powinien trwać przynajmniej kilka miesięcy.

Ustanie więzi fizycznej – brak współżycia z przyczyn niezależnych od współmałżonków

Musisz jednak pamiętać, że ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi.

Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu czy też długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, osiągniętym przez nich wiekiem itp.

Brak wspólnoty duchowej

Brak wspólnoty duchowej zawsze jest objawem rozkładu pożycia, przy czym pamiętać musisz, iż strefy te wzajemnie się przenikają, a brak pożądania jednego z małżonków czy brak współżycia, jest wypadkową nieistnienia więzi duchowej w małżeństwie.

Sporadyczne kontakty seksualne pomiędzy małżonkami

Sąd Najwyższy niejednokrotnie podkreślał w swych orzeczeniach, że dopóki istnieje między małżonkami więź fizyczna, wyrażająca się choćby w sporadycznych stosunkach cielesnych, nie można mówić o istnieniu zupełnego rozkładu pożycia, ponieważ wówczas istnieje między małżonkami co najmniej jeden, i to doniosły, wycinek pożycia małżeńskiego, który nie uległ rozkładowi, chociażby nawet poza tym pożycie małżonków nie układało się harmonijnie.

W takim wypadku więc, nie może dojść do orzeczenia rozwodu, gdyż nie istnieje ku temu wystarczająca przesłanka, a złożone powództwo rozwodowe powinno zostać oddalone.

Czy brak współżycia w małżeństwie może stanowić wyłączną przyczynę rozwodu?

Klienci mojej Kancelarii często zadają mi pytanie: czy brak seksu w małżeństwie jest podstawą do rozwodu?

Odpowiadając, wskazać trzeba, że i tak i nie… Brak współżycia bowiem może być jedną z przyczyn orzeczenia przez sąd rozwodu, jednakże nie wyłączną.

Brak więzi fizycznej – rozwód?

Zachowanie co najmniej jednej więzi, którymi połączeni są małżonkowie, np. gospodarczej, sprawia, że nie można mówić o istnieniu podstaw do orzeczenia rozwodu.

Tym samym, jeśli w danym małżeństwie brak jest wyłącznie więzi fizycznej, wyrażającej się brakiem seksu, ale zachowana została chociażby więź gospodarcza lub emocjonalna, sprawa rozwodowa nie będzie mogła zostać przeprowadzona. Brak współżycia i seksu w małżeństwie, czy brak pożądania jednego z małżonków, nie może więc stanowić wyłącznej i samodzielnej podstawy, umożliwiającej orzeczenie rozwodu.

Czy odmowa współżycia może przesądzić o winie współmałżonka podczas procesu rozwodowego?

Brak współżycia w małżeństwie zawsze będzie jedną z przesłanek, którą sąd będzie wnikliwie badał podczas procesu rozwodowego. Przedmiotem takiej analizy będzie, czy brak pożycia seksualnego między małżonkami był przyczyną rozpadu ich związku, czy też jedynie wypadkową innych okoliczności, które doprowadziły małżonków do uwiądu łączących ich więzi.

Z praktyki sądowej wynika, że uporczywe odmawianie kontaktów seksualnych przez jednego z małżonków, może przesądzać o winie jednego z małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego, we wszystkich trzech jego aspektach.

Brak seksu przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie?

Oczywiście, przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele i mogą one wynikać z różnych powodów chociażby z choroby, wieku, czy zdrady współmałżonka, co w sposób oczywisty nie wypełnia warunku pozytywnej przesłanki rozwodowej.

Generalnie – brak więzi seksualnej pomiędzy małżonkami jest argumentem przemawiającym za rozwiązaniem małżeństwa, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie pociąga ona za sobą trwałe i zupełne rozerwanie więzi duchowej.

Czy żona ma prawo odmówić współżycia?

Czasami klienci pytają: czy żona ma prawo odmówić współżycia?

Musisz przede wszystkim pamiętać, że prawo rodzinne, zakłada obowiązek zgodnego współdziałania przez współmałżonków dla dobra rodziny. Oznacza ono współuczestniczenie każdego z nich w przedsięwzięciach małżonka oraz wspieranie go swoimi działaniami.

Dotyczy to wszystkich czynności, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania rodziny i obejmuje również powstrzymywanie się od zachowań, które mogłyby przynieść uszczerbek interesom rodziny jako całości i poszczególnym jej członkom.

Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że polskie prawo nie przewiduje żadnych narzędzi, umożliwiających jednemu ze współmałżonków zmuszenie drugiego z nich do automatycznego wykonywania ciążących na nim obowiązków, w tym oczywiście uprawiania seksu.

Taki działanie nie jest zagrożone żadną sankcją, może natomiast zostać uznane przez sąd za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego i przesądzić o orzeczeniu winy takiego współmałżonka.

Jak udowodnić trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Osoby, które zdecydowały się na rozwód, często zadają sobie pytanie: jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego i brak współżycia w związku małżeńskim?

Do tego celu można użyć standardowych środków dowodowych w postaci przesłuchania stron, a więc wyjaśnień składanych przez męża i żonę, zeznań świadków, którzy mają wiedzę o atmosferze panującej w małżeństwie, dokumentów, w tym listów, notatek stron, pamiętników etc. oraz innych środków dowodowych, w tym bilingów, wydruków wiadomości tekstowych i e-mailowych, kopii rozmów z komunikatorów internetowych itp.

Wnikliwy i doświadczony sąd, na podstawie wszystkich tych narzędzi, będzie w stanie bez większego problemu ocenić, jakie naprawdę stosunki panują pomiędzy małżonkami, w tym jak wygląda ich życie seksualne oraz czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia oraz wydać sprawiedliwy wyrok w danej sprawie, chociaż…

Jak mogę Tobie pomóc?

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie
adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425 tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

wzór pozwu rozwodowego
Pobierz E-booka - wzór pozwu rozwodowego

Oddaję w Twoje ręce wzór pozwu rozwodowego, który został stworzony z myślą o osobach, które stoją właśnie przed zadaniem złożenia takiego pozwu.

Tą publikacją staram się wesprzeć Cię w tych trudnych życiowo chwilach. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.