Zmiana nazwiska po rozwodzie – kiedy i jak to zrobić?

Spis treści
zmiana nazwiska po rozwodzie


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Rozwód, powodujący ustanie związku małżeńskiego pociąga za sobą szereg problemów, z których część wymaga rozwiązania na drodze prawnej. Poza uregulowaniem najbardziej istotnych, takich jak podział majątku czy ustalenie sposobu kontaktów z dziećmi, dla wielu osób istotne jest również podjęcie działań zmierzających do uzyskania korekty nazwiska, przyjętego przez akt małżeństwa.

W jaki sposób następuje zmiana nazwiska noszonego dotychczas w związku ze ślubem, czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest konieczna, jaka jest procedura powrotu do poprzedniego nazwiska – wszystkiego tego dowiesz się z tego artykułu.

Zmiana nazwiska a małżeństwo

W związku z zawarciem małżeństwa, współmałżonkowie muszą podjąć decyzję, jakie nazwisko będą nosić po ślubie, jako to, które zostanie wymienione w akcie małżeństwa.

Kwestie te reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Jakie nazwisko po ślubie?

Rozwiązania są trzy:

  • małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Jest to najpopularniejszy wariant – na ogół jest to nazwisko męża,
  • każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko,

lub

  • połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka, musisz jednak pamiętać, że nie może ono składać się z większej liczby elementów, niż dwa. W ten sposób powstają tzw. nazwiska dwuczłonowe.

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska?

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który należy do organów administracji państwowej – jeszcze zanim zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Ślub cywilny

W razie ślubu cywilnego, oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Ślub konkordatowy

W przypadku ślubu kościelnego, oświadczenie składasz jeszcze zanim kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi konieczny dla jego zawarcia dokument w postaci zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Brak oświadczenia

Ważne jest, że w przypadku, gdy małżonkowie nie złożą oświadczenia w sprawie nazwiska, wówczas każdy z nich zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Wzmiankę o zmianie nazwiska będzie zawierał odpis zupełny aktu małżeństwa

Zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa

Zmiana nazwiska w trakcie trwania małżeństwa jest możliwa jedynie z ważnych powodów w trybie administracyjnym, przy udziale kierownika urzędu stanu cywilnego. Z praktyki prawnej wynika, że okolicznością przemawiającą za takim krokiem jest faktyczne posługiwanie się nazwiskiem drugiego małżonka na co dzień, nie zaś tym, na które wnioskodawca wskutek zawarcia małżeństwa zmienił dotychczas noszone.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków prawnych rozwodu jest możliwość dokonania zmiany nazwiska przez tego z byłych małżonków, który wskutek zawarcia ślubu zmienił to, które dotychczas nosił. W przeważającej mierze dotyczy to kobiet, które przejmują nazwiska mężów, rezygnując jednocześnie z nazwiska panieńskiego.

Czy mogę dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie? Oczywiście – jednakże pod pewnymi warunkami.

Czy konieczna jest zmiana nazwiska przy rozwodzie? Decyzja, czy powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, należy tylko i wyłącznie do Ciebie – nie istnieje taka konieczność.

3 miesiące na złożenie oświadczenia

Jaki jest czas na zmianę nazwiska po rozwodzie?

Aby dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie, musisz złożyć w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenie o chęci powrotu do poprzedniego nazwiska, w tym nazwiska panieńskiego, noszonego przed ślubem. Możesz tego dokonać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, a informacja o tym zostanie odnotowana w aktach stanu cywilnego.

Osoby przebywające za granicą mogą złożyć oświadczenie przed konsulem, a więc w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej – również w ciągu trzech miesięcy

Musisz pamiętać, że masz na to jedynie trzy miesiące, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku sądu dotyczącego orzeczenia rozwodu. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego nazwiska, musisz zastosować się do tego terminu. W razie, gdy go nie dotrzymasz, będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska dokonana z ważnych powodów, których istnienie musisz wykazać i udowodnić.

Informacje co do chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego znajdziesz w innym moim artykule.

Czy można wystąpić o zmianę nazwiska w trakcie postępowania rozwodowego?

W trakcie trwania postępowania rozwodowego, nie można wystąpić o zmianę nazwiska noszonego po ślubie. Nie można także wnosić, aby sąd zmienił nazwisko noszone, ponieważ może się to odbyć tylko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Jakie dokumenty przygotować do zmiany nazwiska?

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany nazwiska po rozwodzie?

Powrót do nazwiska wymaga nie tylko złożenia odpowiedniego oświadczenia, ale także przedłożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie stanu cywilnego. Należą do nich:

  • dokument tożsamości, a więc dowód osobisty lub paszport,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub konsularnej,
  • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód.

Potrzebne jest też podanie informacji o urzędzie, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. W tym wypadku nie jest konieczne legitymowanie się jakąkolwiek dokumentacją, po prostu informacje przekaż urzędnikowi ustnie.

Jeżeli zmianę swojego nazwiska przeprowadzasz przed konsulem, musisz ponadto przedstawić:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie

lub

  • odpis zupełny aktu małżeństwa.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Klienci często pytają: ile kosztuje złożenie oświadczenia?

Jeżeli chcesz powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, musisz uiścić opłatę skarbową lub konsularną. Ta pierwsza wynosi 11 zł, zaś ta druga – co do zasady 50 euro.

Opłatę możesz uiścić bezpośrednio w kasie urzędu, bądź poprzez dokonanie przelewu na jego rachunek bankowy.

W jaki sposób można powrócić do nazwiska sprzed ślubu ?

Aby nastąpił powrót do nazwiska, jakie nosiłeś przed zawarciem małżeństwa, konieczne jest zwrócenie się do kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa, o dołączenie wpisu o nazwisku, a więc tzw. wzmianki dodatkowej. Dzięki temu odpis skrócony tego aktu będzie już zawierał aktualne nazwisko. Od momentu dokonania takiego wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska, czyli tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Klienci często mnie pytają: czy można zmienić dziecku nazwisko na panieńskie matki?

Tak, jest to dopuszczalne, a kwestie te reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Nazwisko dziecka przy zawarciu ślubu

Zawierając ślub, małżonkowie składają oświadczenie jakie nazwisko będą nosić dzieci pochodzące z ich małżeństwa. Jeżeli tego nie uczynią, wówczas dziecko nosi nazwisko, na które składa się nazwisko matki i dołączone do niego nazwiska ojca.

Procedura zmiany nazwiska dziecka po rozwodzie

Co do zasady rozwód rodziców nie ma wpływu na nazwisko dziecka. Inaczej może być w sytuacji, w której jeden z rodziców dokonał zmiany swojego nazwiska oraz podjął kroki zmierzające do osiągnięcia takiego samego skutku u dzieci.

Zasadą jest, że zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na to potomstwo, które pochodzi od tych samych rodziców.

Warunkiem, aby doszło do takiego skutku prawnego, jest wyrażenie na to zgody przez drugiego z rodziców. Zgoda taka nie jest potrzebna, jeżeli nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo też nie żyje.

Jeśli więc matka dziecka po rozwodzie wróci do swojego nazwiska panieńskiego, to jej dzieci z małżeństwa także otrzymają jej nazwisko panieńskie, oczywiście jeżeli ich ojciec wyrazi na to zgodę.

Wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka

Jeżeli w chwili wszczęcia procedury zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest do tego jego zgoda.

Zarówno rodzice, jak i dzieci wyrażają zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądowa zmiana nazwiska dziecka

Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia co do korekty nazwiska dziecka, każde z nich może zwrócić o wyrażenie na to zgody w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego, który podejmie decyzję kierując się jego dobrem.

Chcesz zmienić nazwisko na nazwisko historyczne? Jako ciekawostkę powiem, że jest to możliwe tylko, jeśli posiadałeś w rodzinie członków rodziny o takim nazwisku.

Przeczytaj także:

Orzeczenie o winie rozwód

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław