adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Specjalista z zakresu rozwodów i podziału majątku

Pobierz darmowe ebooki przygotowane przez zawodowego adwokata

1. ROZWÓD | 2. PODZIAŁ MAJĄTKU

Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Rozwód krok po kroku – informacje, koszty i darmowe wzory pism

rozwód

Rozwód – co i jak? Rozwody w Polsce i o tym, jak nie dopuścić do rozwodu, a kiedy rozwód jest konieczny

Rozwód, a więc rozwiązanie małżeństwa przez sąd, pociąga za sobą liczne skutki prawne. Powoduje ustanie dotychczasowego stosunku prawnego łączącego byłych małżonków, kształtując tym samym nowy stan w zakresie ich wzajemnych stosunków majątkowych, władzy rodzicielskiej oraz obowiązków alimentacyjnych. Z danych statystycznych wynika, że z roku na rok liczba rozwodów rośnie. Najczęstszą z przyczyn zakończenia wspólnego życia jest tak zwana niezgodność charakterów.

Czym jest rozwód, jakie są jego rodzaje oraz jakie rodzi konsekwencje – między innymi te kwestie postaram się wytłumaczyć Ci w tym artykule. Dowiesz się także, co czeka Cię na sprawie rozwodowej, co stanie się po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz jak podzielona może zostać władza rodzicielska. Podpowiem Ci jak – poza właściwym wniesieniem pozwu – przygotować się do sprawy rozwodowej i zakończenia wspólnego pożycia.

Czym jest rozwód? Rozwód jak zacząć?

Wielu klientów zadaje mi pytanie: co to jest rozwód i jak go przeprowadzić? Z punktu widzenia prawnego, rozwód, będący jedną z głównych instytucji prawa rodzinnego, stanowi rozwiązanie przez sąd ważnego związku małżeńskiego, przeprowadzane na podstawie pozwu wniesionego przez oboje lub tylko jedno ze współmałżonków. Wskutek niego następuje całkowite ustanie małżeństwa, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi.

Kiedy wprowadzono rozwody w Polsce? Zostały one zalegalizowane konstytucją nadaną w 1807 roku Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona Bonaparte. Były one również całkowicie legalne w okresie istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej, jak również PRL. Obecnie regulowane są w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rodzaje rozwodów w Polsce

Jakie są rozwody? Można wyróżnić dwa typy rozwodów:

 • rozwód z orzeczeniem o winie. W takim przypadku sąd wskazuje, zależnie od okoliczności danej sprawy, iż za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą winę oboje małżonkowie lub tylko jeden z nich,
 • rozwód bez orzekania o winie, a więc bez wskazywania przez sąd, które ze współmałżonków ponosi odpowiedzialność za jego dojście do skutku.

Rozwód – dwa warunki – przyczyny rozwodów

Aby sąd mógł wydać pozytywne orzeczenie w sprawie rozwodu, muszą uprzednio zaistnieć tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe, obejmujące dwa warunki, powodujące, iż dalsze trwanie małżeństwa jest pozbawione sensu.

Pozytywne przesłanki rozwodowe

Zgodnie z polskim prawem, pozytywne przesłanki występują, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wówczas każdy z nich może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód – w postępowaniu rozwodowym.

Zupełny rozpad pożycia- definicja rozkładu pożycia

Możemy przyjąć, że pożycie małżeńskie obejmuje wspólne zamieszkiwanie, a więc prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz utrzymywanie stosunków cielesnych przez małżonków, połączonych ścisłym węzłem uczuciowym. „Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego” oznacza, iż przestała istnieć co najmniej jedna z zasadniczych więzi takiego związku: uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza.

Musisz jednak pamiętać, że ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu współżycia małżeńskiego, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, etc. Brak wspólnoty duchowej z kolei zawsze będzie objawem rozkładu pożycia.

Trwały rozpad pożycia

Aby doszło do rozwodu, opisane powyżej zjawisko zupełnego rozkładu życia małżeńskiego musi mieć charakter trwały i nie rokować szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Nie może więc może istnieć jakiekolwiek realne prawdopodobieństwo, że strony powrócą do dawnego modelu współżycia. W sprawach rozwodowych, o trwałym rozkładzie pożycia możemy mówić, jeśli utrzymuje się on przynajmniej przez kilka miesięcy.

Przeszkody rozwodowe

Przeszkody rozwodowe, będące tzw. negatywnymi przesłankami rozwodowymi, stanowią takie okoliczności, które uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwiązania małżeństwa. Należą do nich:

 • dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • zasady współżycia społecznego,
 • żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Rozwód a dobro wspólnych, małoletnich dzieci

Co ciekawe, polskie prawo nie definiuje wprost, co należy rozumieć pod pojęciem „dobro wspólnych małoletnich dzieci”. Przyjmuje się jednak, że składają się na nie różne materialne i niematerialne dobra, zachowania i czynności podejmowane przez rodziców w celu zapewniania prawidłowej pieczy nad dziećmi, przebiegu ich właściwego rozwoju oraz stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Z praktyki sądowej wynika, że oceniając, czy dobro małoletnich dzieci małżonków nie sprzeciwia się rozwodowi, każdy sąd przede wszystkim rozważa, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym niekorzystnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu, mogą też mieć istotne znaczenie: wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, jak również stan zdrowia i stopień ich wrażliwości. Jednocześnie musisz wiedzieć, że przeciwnie – przedłużający się konflikt małżonków, stanowiący dla ich dzieci bardzo negatywne przeżycie, naruszające ich poczucie stabilności, co do zasady wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Rozwód niezgodny z zasadami współżycia społecznego

Co ważne, sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego występuje, gdy sprzeciwia się on ogólnie uznawanym w danym społeczeństwie wartościom. Takie sytuacje mogą wchodzić w rachubę wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają na to, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania i złośliwego stosunku do współmałżonka czy dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny albo obowiązków rodzinnych.

Rozwód nie jest dopuszczalny także, gdy skutkiem jego orzeczenia byłoby pozbawienie jednego z małżonków koniecznej opieki i pomocy w chorobie, środków do życia czy miejsca zamieszkania. Za sprzeczne z zasadami współżycia byłoby udzielenie rozwodu, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Wyłączna wina małżonka

Wyłączna wina małżonka stanowi trzecią negatywną przesłanką rozwodową, polegającą na tym, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Brak zgody współmałżonka

Od powyższej zasady są dwa wyjątki – gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód oraz w przypadku gdy taka odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W polskim prawie istnieje domniemanie zgodności odmowy udzielenia zgody na rozwód z zasadami współżycia społecznego. Dowód przeciwny obciąża w całości małżonka, który ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia.

Sądy często orzekają, że przesłanka ta jest spełniona, gdy na przykład odmowa zgody na rozwód służy tylko chęci zamanifestowania określonej przewagi nad małżonkiem domagającym się rozwodu i przeszkodzenia w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego lub jeżeli przyczyną odmowy jest poczucie zagrożenia w dotychczasowej sferze bytowej. Także w sytuacji, gdy małżonek, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego odmawia zgody na rozwód tylko i wyłącznie w zamiarze szykany albo dla zemsty lub z nienawiści do małżonka winnego, wówczas sąd nie może mieć wątpliwości, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest niezasadna.

Jak uzyskać rozwód w Polsce? Aktualna procedura rozwodowa

Postępowanie rozwodowe, jak każde inne postępowanie sądowe, uregulowane jest w ogólnych przepisach ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Aktualna procedura rozwodowa podzielona jest na kilka etapów, z których każdy posiada swoje cechy charakterystyczne. Często zastanawiamy się jak wziąć rozwód krok po kroku? Jakie są procedury przy rozwodzie? Opiszę to w dalszej części artykułu.

Pozew rozwodowy

Klienci mojej Kancelarii nierzadko zadają mi pytanie co to jest pozew rozwodowy oraz kto inicjuje rozwody w Polsce? Patrząc na to zagadnienie oczyma prawnika, pozew rozwodowy jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie rozwodowe przed sądem rodzinnym. Zawiera ono powództwo rozwodowe, a więc żądanie rozwiązania małżeństwa. Spraw rozwodowa może zostać zainicjowana przez jednego ze współmałżonków lub obydwoje, kiedy to każde z nich występuje z pozew w tym przedmiocie.

Wniesienie pozwu

Wniesienie pozwu rozwodowego jest czynnością inicjującą sprawę rozwodową. Z chwilą, gdy do tego dojdzie, stosowana będzie w całej pełni procedura rozwodowa.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Klienci bardzo często mają wątpliwości jak rozpocząć sprawę rozwodową? Oczywiście należy wnieść pozew o rozwód do właściwego sądu. Można złożyć pozew bezpośrednio w biurze podawczym sądu albo skorzystać z drogi pocztowej.

Jak wysłać pozew o rozwód? Najlepiej uczynić to listem poleconym, tak aby posiadać dowód dokonania tej czynności w postaci poświadczonego pieczęcią pocztową i datownikiem druku nadania listu poleconego.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód małżonek lub małżonkowie muszą dostarczyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda

Pozew rozwodowy – jak go napisać krok po kroku?

Napisanie pozwu rozwodowego należy rozpocząć od ustalenia jakie elementy musi on zawierać. Należą do nich przede wszystkim:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • dane osobiste stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania stron oraz numeru PESEL powoda,
 • oznaczenie rodzaju pisma, jako pozwu rozwodowego,
 • określenie zgłaszanych żądań i wniosków procesowych,
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu, a więc po prostu opis pożycia małżeńskiego, jak również przedstawienie dowodów na ich poparcie,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika procesowego,
 • wymienienie załączników.

Co ważne, pozew taki musi udowodnić, iż pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Powinien także zawierać wniosek o zaniechanie orzekania przez sąd o winie lub o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, albo też z winy obojga małżonków. W tym jednak małżonkowie muszą być całkowicie zgodni, ponieważ jeśli choć jeden z nich chce rozwodu z orzeczeniem o winie, wówczas sąd nie będzie mógł nie uwzględnić takiego wniosku.

W przypadku, gdy w małżeństwie są dzieci, pozew rozwodowy powinien zawierać wnioski dotyczące tego:

W pozwie mogą znaleźć się także wnioski i żądania innego rodzaju, jak np. o zasądzenie alimentów na rzecz drugiego współmałżonka albo jego eksmisję ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką trzeba dołączyć do pozwu w charakterze załączników, to obejmuje ona w szczególności:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód,
 • oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • w przypadku zgłoszenia żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych – zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami.

Pozew powinien zostać złożony w dwóch własnoręcznie podpisanych egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami.

Złożenie odpowiedzi na pozew – procedura rozwodowa

Jeżeli pozew spełnia wszystkie przewidziane prawem wymogi, wówczas sąd przesyła jego odpis stronie przeciwnej, która na wezwanie przewodniczącego może w terminie nie krótszym iż 2 tygodnie ustosunkować się do jego treści, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie w tzw. odpowiedzi na pozew, złożonej w dwóch egzemplarzach. Jest ona zwolniona od jakichkolwiek opłat.

Wyznaczenie terminu rozprawy

Po wniesieniu przez współmałżonka odpowiedzi na pozew, przewodniczący zarządza wyznaczenie terminu rozprawy i zawiadamia o tym strony postępowania rozwodowego, wzywając je jednocześnie do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika.

Rozprawa rozwodowa – sprawa o rozwód

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych, toteż na sali sądowej przebywać mogą jedynie strony a także ich pełnomocnicy procesowi.

W rozprawie mogą brać udział także tzw. mężowie zaufania, wskazani przez strony postępowania spośród bliskich im osób, jednakże nie mogą oni zabierać głosu w sprawie.

Najpierw sąd, po wywołaniu sprawy, sprawdza listę obecności i ustala, na podstawie dowodów tożsamości, jakie osoby stawiły się na rozprawie, dokonując jednocześnie weryfikacji czy zawiadomienia o terminie posiedzenia zostały prawidłowo doręczone.

Postępowanie dowodowe – wymogi procedury rozwodowej

Na pierwszej rozprawie sąd prosi strony o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, po czym przystępuje do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w ramach którego dokonuje przesłuchania świadków, którym pytania mogą zadawać również rozwodzący się małżonkowie.  Po świadkach sąd wysłuchuje małżonków, którzy uzasadniają swoje stanowiska, przedstawiają, bądź nie, dowody na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz odnoszą się do zeznań świadków.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd udziela stronom głosu. Najpierw zabiera go powód, a następnie pozwany. Strony mogą ograniczyć się do podtrzymania swoich dotychczasowych wniosków bądź też mogą wypowiedzieć się co do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej.

Następnie przewodniczący wydaje zarządzenie o zamknięciu rozprawy, która może zostać otwarta na nowo, gdy np. ujawniły się nowe okoliczności faktyczne lub zaszła zmiana w składzie sądu orzekającego przed wydaniem wyroku.

Sąd rozpatrujący daną sprawę może na każdym etapie postępowania dążyć do utrzymania w mocy związku małżeńskiego. Jeżeli zatem zdaniem sądu istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, wówczas może on:

 • skierować strony do mediacji,
 • zawiesić postępowanie, przy czym może to nastąpić tylko raz w toku postępowania. W takiej sytuacji jego ponowne podjęcie następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. W czasie zawieszenia postępowania sąd może także skierować strony na mediację.

Orzeczenie rozwodu

Po zamknięciu rozprawy i naradzie, sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód lub oddala w tym przedmiocie powództwo, po czym sentencja rozstrzygnięcia jest odczytywana na posiedzeniu jawnym, na którym sąd wyjaśnia rozstrzygnięcie krótkim, ustnym uzasadnieniem. Obecność stron na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa. W wyroku sąd może także zdecydować o sposobie, w jaki rodzice będą kontaktowali się ze swoimi dziećmi, przy czym mogą oni uprzednio zawrzeć pomiędzy sobą porozumienie rodzicielskie w tym przedmiocie. W takim przypadku, zgodny projekt podziału opieki nad dziećmi może skrócić okres oczekiwania na uzyskanie wyroku rozwodowego.

Prawomocność wyroku rozwodowego

Wyrok staje się prawomocny po upływie 21 dni od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze nich nie zdecyduje się na wniesienie środka odwoławczego, a więc apelacji. Wniosek o uzasadnienie wyroku składa się w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. Jeżeli któraś ze stron chce otrzymać jedynie odpis wyroku, również musi złożyć o to oddzielny wniosek w sądzie.

Ustanie ustroju majątkowego, czyli o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

Jednym z podstawowych skutków orzeczenia przez sąd rozwodu jest ustanie z datą jego uprawomocnienia się dotychczasowego ustroju majątkowego, jaki panował pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami, a więc wspólności majątkowej małżeńskiej.

Skutki majątkowe  rozwodu

W wyniku rozwodu powstaje rozdzielność majątkowa każdego z dotychczasowych współmałżonków. Otwiera to drogę, aby przeprowadzić podział majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego

Podziału majątku wspólnego może żądać każdy ze współmałżonków w każdym czasie, gdyż roszczenie takie nie ulega przedawnieniu.

Kiedy i jak dzielić majątek?

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany albo w drodze odrębnego procesu, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce jego położenia, albo w trakcie postępowania rozwodowego, w wydanym przez sąd wyroku, jednakże w tym ostatnim przypadku, może się to odbyć na wniosek jednego z małżonków tylko i wyłącznie wtedy, gdy jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sam podział może nastąpić przy zastosowaniu takich sposobów, jak:

 • fizyczny podział majątku wspólnego (podział w naturze), poprzez przyznanie poszczególnych przedmiotów majątkowych każdemu ze współmałżonków, stosowanie do wielkości udziału, jaki im przysługuje, na ogół w proporcji 50%/50%,
 • przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współmałżonków z obowiązkiem dokonania odpowiedniej spłaty na rzecz drugiego z nich,
 • licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

Dopuszczalne jest przy tym także kumulowanie wszystkich tych sposobów.

Rozstrzygnięcie o mieszkaniu małżonków po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wówczas sąd w wyroku rozwodowym orzeka także, w jaki sposób mają oni z niego korzystać. Na zgodny wniosek stron, sąd może w wyroku orzekającym rozwód zawrzeć rozstrzygnięcie dotyczące odpowiedniego podziału takiego mieszkania pomiędzy współmałżonków albo o przyznaniu go jednemu z nich, pod warunkiem jednak, że drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

W wyjątkowych wypadku, jeżeli jeden z małżonków zachowuje się rażąco nagannie i swoim postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, wówczas sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Ile kosztuje rozwód i pozew o rozwód, a jaką musisz uiścić opłatę stałą? Wszystkie koszty rozwodu

O kosztach sądowych w sprawie rozwodowej, sąd rozstrzyga w wydanym wyroku. Od pozwu rozwodowego uiszczana jest stała opłata sądowa w wysokości 600 zł. W przypadku, gdy sąd ma także podzielić Wasz własny majątek, niezbędna jest uiszczenia także dodatkowa opłata sądowa w kwocie od 300 zł lub nawet 1. 000 zł, co uzależnione jest od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy też nie.

Strona reprezentowana przez pełnomocnika procesowego, musi uiścić 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Samo wynagrodzenie pełnomocnika ustalamy z każdym klientem w pełni indywidualnie.

Jeżeli w wyroku rozwodowym sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, druga strona zostanie dodatkowo obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Jeżeli wyrok rozwodowy obejmuje orzeczenie o eksmisji konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości przewidzianej od pozwu w takiej sprawie.

Pozostałe koszty procesu co do zasady powinny być podzielone po połowie, a koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Zapamiętaj także, że gdy w procesie występuje strona przegrywająca, a więc małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, to ona ponosi wszelkie koszty procesu.

Ile trwa rozwód w sądzie – czy można szybko uzyskać rozwód?

Małżonkowie często pytają mnie, ile czasu minie od momentu, kiedy złożysz pozew o rozwód do zakończenia sprawy rozwodowej? Ile trwa rozwód? Jak szybko załatwić rozwód? Choć chciałbym, nie umiem precyzyjnie odpowiedzieć Ci na te pytania. Choć sprawdzona kancelaria adwokacka jest w stanie znacznie usprawnić cały proces, szczególnie jeśli jest on przeprowadzany za porozumieniem stron, czasu trwania spraw rozwodowych nie można przyspieszyć. Jest on zależny od wielu czynników- tego, czy będziecie dzielić majątek wspólny, czy ustaliliście pomiędzy sobą sposób kontaktu z dziećmi, czy drugi rodzic chce sprawować wyłączną opiekę nad dzieckiem, w mniejszym stopniu czy sąd ma wskazać sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Wybór kancelarii adwokackiej i adwokata w sprawach rozwodowych

Jak skutecznie przeprowadzić rozwód? W takiej sytuacji bardzo pomocna, a wręcz niezbędna może się okazać pomoc kancelarii adwokackiej, specjalizującej się w sprawach cywilnych i – przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Już samo złożenie pozwu zredagowanego w odpowiedni sposób, może przesądzić o wyniku całej rozprawy. Udział wykwalifikowanego w takich sprawach mecenasa – przy nieskomplikowanym rozwodzie – może wpłynąć na to, że proces zakończy się już na pierwszej rozprawie, a małżonkowie na powrót staną się wolnymi ludźmi. Dobry adwokat pomoże także w stwierdzeniu nieważności małżeństwa.

Choć nie mogę Ci zagwarantować, iż zależny od sędziego wyrok będzie dokładnie taki, jakiego oczekujesz – przy rozwodzie pomoc postronnej i kompetentnej osoby, która zawalczy po Twojej stronie, może się okazać najprostszą drogą do sukcesu.

Przeczytaj także: Koszty rozwodu

Jak mogę Tobie pomóc?

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie
adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425 tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
 • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
 • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
 • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
 • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
 • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
 • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku

wzór pozwu rozwodowego
Pobierz E-booka - wzór pozwu rozwodowego

Oddaję w Twoje ręce wzór pozwu rozwodowego, który został stworzony z myślą o osobach, które stoją właśnie przed zadaniem złożenia takiego pozwu.

Tą publikacją staram się wesprzeć Cię w tych trudnych życiowo chwilach. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.