Alimenty na dziecko

Spis treści
Alimenty na dziecko


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Alimenty na dziecko – jak napisać pozew o alimenty?

Obowiązek alimentacyjny, obciążający rodziców na rzecz dzieci jest instytucją prawa rodzinnego, mającą na celu zapewnienie uprawnionym koniecznych środków utrzymania. Ma on charakter szczególny, jest bowiem ściśle związany ze treścią stosunku łączącego rodziców z dziećmi. Świadczenia alimentacyjne na dziecko, zwane popularnie alimentami, rodzice obowiązani są uiszczać bądź na podstawie dobrowolnego porozumienia pomiędzy stronami, bądź też na mocy orzeczenia sądowego. W tym ostatnim przypadku, aby drugi rodzic musiał płacić alimenty, konieczne jest wystąpienie z odpowiednim powództwem, które musi spełniać szereg wymogów formalno-prawnych.

Czym są alimenty, kto jest zobowiązany do ich uiszczania, w jaki sposób napisać o nie pozew oraz kto nie musi płacić alimentów, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym są alimenty na dziecko?

Świadczenie alimentacyjne na dziecko, jak stanowi kodeks rodzinny, ma na celu zapewnienie uprawnionemu koniecznych środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, jeśli nie jest on ich w stanie sobie zapewnić wskutek własnych starań, a więc utrzymać się samodzielnie, przy czym możliwe są także alimenty na dorosłe dziecko.

Musisz wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny rodziców jest niezależny od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Tym samym, nawet gdy rodzic zostanie jej pozbawiony, nie ma to wpływu na treść, ani też nie powoduje ustania jego obowiązku alimentacyjnego w stosunku do potomka.

Warunkiem, aby powstał obowiązek alimentacyjny jest wcześniejsze ustalenie pochodzenia dziecka. W przypadku więc istnienia dziecka pozamałżeńskiego, podstawą do płacenia alimentów, jest wcześniejsze sądowe ustalenie ojcostwa, albo też uznanie ojcostwa przez osobę zobowiązaną do ich uiszczania.

Jak można ustalić alimenty?

Alimenty na dziecko, mogą zostać ustalone w jeden z następujących sposobów:

 • przez umowę zawartą pomiędzy rodzicami przed notariuszem. Sposób ten jest dopuszczalny jedynie w przypadku, gdy oboje rodzice pozostają w zupełnej zgodzie co do tego, jaka ma być ich wysokość,
 • w drodze wyroku sądowego. Jeśli sąd orzeka rozwód lub separację, wówczas w wydanym wyroku, zobowiązany jest zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Alimenty na dziecko mogą też być dochodzone w drodze odrębnego procesu,
 • wskutek zawarcia przed sądem ugody w tym przedmiocie.

Wielu ludzi zastanawia się :na co mają być przeznaczone alimenty?

Alimenty należy przeznaczać na pokrycie wszystkich wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka, w tym na jego wyżywienie, ale również zapewnienie mu odzieży, mieszkania, leczenia, jego odpowiednie wykształcenie, a nawet zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

Inni czytali: Bezpłatny wzór pozwu o alimenty

Do kiedy się płaci alimenty na dziecko?

Pewnie i Ty czasami zadajesz sobie pytanie: kiedy należą się alimenty na dziecko?

Musisz pamiętać, że, jak stanowi kodeks rodzinny, rodzic jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka od momentu, w którym nie ma ono możliwości samodzielnego utrzymania się, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie tego rodzaju kosztów. Tym samym, co do zasady, jego obowiązek alimentacyjny trwa od chwili urodzenia się dziecka.

Zapytać więc należy: kiedy można zakończyć proces płacenia alimentów? Co zwalnia z płacenia alimentów? Wszystko zależy od tego, w jakim momencie dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. W takim wypadku obowiązek alimentacyjny wygasa, a więc drugi rodzic może przestać płacić alimenty.

Obowiązujące przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wskazują żadnej konkretnej cezury wieku dziecka, którego osiągnięcie skutkowałoby wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego rodziców względem niego. Ustania obowiązku uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem dziecka nie powoduje ani osiągnięcie przez nie pełnoletności, a więc ukończenie 18 roku życia, ani też uzyskanie dyplomu szkoły wyższej, czyli zakończenie procesu nauki. Wynika to z faktu, iż rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz dzieci małoletnich, jak i na dorosłe dziecko.

Alimenty na dorosłe dziecko — kryteria

Często pojawia się rozterka: jak długo płacić alimenty na dorosłe dziecko? Komu płacić alimenty po 18 roku życia? Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, a jednocześnie nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków utrzymania, tylko dwie okoliczności powodują, iż jego rodzice mogą przestać płacić alimenty:

 • jeżeli ponoszą oni wskutek tego nadmierny uszczerbek dla swojego utrzymania i mają ograniczone możliwości zarobkowe,
 • w przypadku, gdy dziecko nie dokłada starań, aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się, a więc gdy na przykład pomimo ukończenia nauki i zdobycia odpowiedniego wykształcenia, nie podejmuje pracy.

Na pytanie czy muszę płacić alimenty, jeśli dziecko nie dokłada starań, by się utrzymać, odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście nie! W przypadku dziecka pełnoletniego, które nie dokłada starań, aby się usamodzielnić, rodzic może złożyć pozew o uchylenie alimentów.

Zła sytuacja finansowa rodzica

Zła sytuacja finansowa rodzica może być przesłanką pozwalającą na to, aby rodzic mógł zaprzestać płacenia alimentów. Może ona przybrać postać: braku środków pieniężnych zapewnienie sobie koniecznych lekarstw, pokrycie rachunków, czy zaspokojenie innych podstawowych potrzeb życiowych, czyli samodzielne utrzymanie. Musisz jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny uzależniony jest nie od rzeczywistych dochodów, a od możliwości zarobkowych zobowiązanego, czym w dalszej części artykułu.

Czy alimenty mogą mieć tylko formę pieniężną?

Na tak postawione pytanie, musimy odpowiedzieć przecząco – realizacja obowiązku alimentacyjnego rodziców na rzecz dzieci wcale nie musi mieć wyłącznie formy świadczeń o charakterze pieniężnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego, obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jej utrzymanie lub wychowanie. Wówczas zasądzone alimenty pozostałych zobowiązanych, będą polegać na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

Alimenty na dziecko – ile wynoszą?

Wielu moich klientów zadaje pytania: jak ustala się wysokość alimentów i od czego ona zależy? Po pierwsze nie ma jakiegoś ścisłego wzoru, czy sposobu wyliczeń, które pozwolą Ci co do złotówki wyliczyć należne alimenty na małoletnie dziecko czy dorosłe dziecko. W każdej sprawie jest inaczej, każdy sędzia orzekający w danej sprawie jest inny, ma inną wrażliwość, a czasem inny humor.

Na pytanie: ile mogą wynosić alimenty na dziecko trudno odpowiedzieć całkowicie precyzyjnie, gdyż zależy to od indywidualnych uwarunkowań danej sprawy. Nie oznacza, to że obowiązuje tutaj całkowity brak zasad, bo pewne zasady są, o czym opowiem niżej.

Wysokość alimentów w konkretnej sprawie zależy od kilku rzeczy, a jedną z nich jest też zachowanie i zakres rozsądnych żądań stron. Pamiętaj o tym kiedy zażądasz 4000 PLN na małoletnie dzieci, albo stwierdzisz, że zgadzasz się na 150 PLN dla nastolatka.

Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
 • zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców.

Potrzeby dziecka, a wysokość alimentów

Za usprawiedliwione uznaje się te potrzeby dziecka, materialne i niematerialne, których zaspokojenie zapewni mu godną, nie zaś tylko minimalną egzystencję. Obejmują one:

 • potrzeby fizyczne – wyżywienie, mieszkanie, odzież, higienę osobistą, leczenie w razie choroby oraz inne zabiegi, np. dentystyczne,
 • potrzeby duchowe – kulturalne, związane z zainteresowaniami i hobby, np. dodatkowe lekcje językowe, zajęcia czy sprzęt sportowy, lekcje gry na instrumencie, jazda konna, dostarczanie rozrywek i wypoczynku, w tym wyjazdów wakacyjnych etc.,
 • środki wychowania dające możliwość kontynuowania dalszej nauki- kształcenia ogólnego i zawodowego takie jak – podręczniki, przybory szkolne, dojazd do szkoły itd.

Ważne jest, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyje z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyje oddzielnie, a więc rodzice powinni zapewnić mu warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Zdolności zarobkowe i majątkowe rodziców

Zdolności zarobkowe, to stan, w którym dana osoba, z uwagi na swoje zdolności, umiejętności czy wykształcenie, jest w stanie osiągać takie, a nie inne zarobki.

Jeśli więc ktoś uzyskuje niskie dochody, a jego zdolności zarobkowe predestynują go do osiągania większych zarobków, choćby poprzez wykonywanie lepiej płatnej pracy, wówczas nie dochodzi do ustania bądź ograniczenia rozmiaru obowiązku alimentacyjnego. Tym samym, obowiązek płacenia alimentów, w takim przypadku, będzie uzależniony nie od rzeczywistych zarobków zobowiązanego, a od dochodów, jakie powinien on osiągać.

Z kolei zdolności majątkowe to pożytki, jakie może dostarczyć posiadany przez danego rodzica majątek.

Co ważne, na zakres obowiązku płacenia alimentów nie wpływają:

 • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji,
 • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenia rodzinne,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Czy można płacić alimenty na konto dziecka?

Klienci mojej kancelarii często pytają: czy można płacić alimenty na konto dziecka? Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy dziecko na rzecz których są one uiszczane, osiągnęło pełnoletność, a więc ukończyło 18 rok życia. Do tego czasu konieczne jest przelewanie odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna prawnego potomka.

Jak napisać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, jeśli zostali oni ustanowieni,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz numeru PESEL powoda,
 • oznaczenie przedmiotu sporu, a więc wskazanie kwoty, którą powód chce uzyskać, a która jest przedmiotem sporu sądowego między stronami. W przypadku alimentów jest to suma świadczeń za cały jeden rok, a więc wynikająca z pomnożenia 12 miesięcy przez żądaną kwotę za każdy miesiąc kalendarzowy,
 • oznaczenie rodzaju pisma, czyli wskazanie, że jest to pozew o alimenty,
 • dokładnie określone żądanie oraz wskazanie faktów, na których jest ono oparte, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • osnowę składanego wniosku, a więc merytoryczną treść, jaką wniosek zawiera oraz wskazanie, jaki jest faktyczny zamiar powoda,
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

W pozwie o alimenty, powinny znaleźć się wnioski dowodowe wraz z tezami dowodowymi oraz wszelkie inne wnioski, jakie są zasadne, jak np. o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania w sądzie, o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz te, które służą do przygotowania rozprawy, czyli o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Pamiętać musisz, że powodem w sprawie o alimenty jest dziecko. Jeżeli dziecko nie chodzi o dorosłe dziecko, to wówczas w postępowaniu sądowym, jest reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, jakim jest jego rodzic. Wówczas to właśnie on występuje w imieniu dziecka i dokonuje wszelkich czynności procesowych, w tym składa swój podpis pod pozwem o alimenty.

Jak złożyć pozew o alimenty?

Bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysłać go drogą pocztową, najlepiej w postaci listu poleconego.

Do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty kieruje się do Sądu Rejonowego  – Wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego rodzica, albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do uzyskania alimentów, czyli miejsca zamieszkania dziecka. Wybór w tym zakresie należy do rodzica dziecka, który występuje z pozwem o alimenty.

Ile kosztuje pozew o alimenty?

Sam pozew o alimenty jest całkowicie zwolniony od kosztów sądowych, albowiem, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Jak zawiesić płacenie alimentów?

Bardzo często moi klienci zadają mi pytania: jak zawiesić płacenie alimentów? Czy można odwołać alimenty?

Odpowiedź na takie pytania jest jednoznaczna – nie ma ani możliwości jednostronnego zawieszenia płacenia alimentów, jak również ich odwołania.

Istnieje natomiast możliwość wystąpienia do sądu o zmianę treści obowiązku alimentacyjnego (obniżenie wysokości alimentów). Przesłanką, aby uzyskać zmniejszenie alimentów jest zajście znaczącej zmiany stosunków majątkowych, w szczególności zmniejszenie zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, np. utrata przez niego źródła utrzymania wskutek ciężkiej choroby czy uzyskiwanie przez dziecko własnych środków utrzymania, które zaspokajają jego usprawiedliwione potrzeby.

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

Pozew o zniesienie alimentów powinien zostać napisany analogicznie do pozwu o alimenty i zawierać te same elementy. Opłata sądowa jest stosunkowa i zależy od wartości przedmiotu sporu, zaś sąd właściwy do jego rozpatrzenia jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Czy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Strona uprawniona do alimentów, może także zwrócić się z pozwem o podwyższenie alimentów, jeżeli nastąpiło np. zwiększenie zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, bądź podwyższenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Co zrobić, jeśli zobowiązany nie płaci alimentów?

Jeśli alimenty zostały zasądzone, jednak zobowiązany nie wywiązywał się z nałożonego na niego obowiązku, wówczas pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do komornika sądowego. Można też złożyć do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ niepłacenie alimentów stanowi czyn zabroniony, który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Jeśli obowiązek alimentacyjny ustalony na mocy wyroku sądu nie będzie wykonywany, a ich egzekucja nie przyniesie rezultatu, wówczas uprawniony może wystąpić z wnioskiem, aby alimenty na dziecko były wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny.

Świadczenie tego rodzaju, przysługują:

 • dopóki dziecko nie osiągnie 18 roku życia,
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem nieprzekroczenia kryterium dochodowego, które wynosi 900,00zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2021/2022).

Ile wynoszą alimenty od państwa?

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wydanym przez sąd wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Jak następuje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

Na pytanie: kiedy można zakończyć płacenie alimentów? odpowiedzieć brzmi – wtedy, kiedy czas trwania obowiązku alimentacyjnego wygaśnie.

Przesłanką do wygaśnięcia powinności, aby alimenty na dziecko były uiszczane, jest zaistnienie znaczącej zmiany stosunków majątkowych, w szczególności całkowita utrata przez zobowiązanego wskutek zdarzeń losowych możliwości osiągania jakichkolwiek dochodów i pracy zarobkowej, popadnięcie przez niego w niedostatek, czy sytuacja, w której dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie i osiąga własne dochody w wystarczającej wysokości, aby zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby. Takim czynnikiem będzie także okoliczność, iż aktualnie uzyskiwane dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie możności samodzielnego utrzymania i wychowania.

W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygasa, a więc obowiązuje nawet względem dziecka pełnoletniego, w szczególności, kiedy jest ono niepełnosprawne.

Jeśli alimenty na dziecko zostały ustalone orzeczeniem sądowym lub też ugodą zawartą przed sądem, wówczas ich wygaśnięcie również musi zostać stwierdzone wyrokiem sądowym. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu, w sądzie, który obowiązek płacenia alimentów ustalił.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ