Zabezpieczenie alimentów. Jak zabezpieczyć roszczenie?

Spis treści
zabezpieczenie alimentów


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Po co składać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

W toku sprawy o rozwód można żądać tzw. zabezpieczenia alimentów. Zabezpieczenie polega najczęściej na tym, że sąd ustala określoną kwotę płatną miesięcznie przez czas trwania postępowania.

W przypadku kiedy obciążony tym obowiązkiem małżonek nie będzie dobrowolnie regulował należnych alimentów możesz poprosić o pomoc komornika.

Sąd udzieli zabezpieczenia na Twój wniosek, który możesz złożyć w pozwie, odpowiedzi na pozew lub w osobnym piśmie.

Na kogo mogę żądać zabezpieczenia alimentów?

Masz dwie drogi, z których możesz skorzystać.

Pierwsza to możliwość żądania zabezpieczenia alimentów tylko na niepełnoletnie dzieci. Taki wniosek jest mniej skomplikowany. Pamiętaj, że jeśli masz więcej niż jedno dziecko, żądając zabezpieczenia alimentów na te dzieci musisz podać odpowiednią kwotę na każde z dzieci.

Druga możliwość to tzw. zabezpieczenie potrzeb rodziny. W skład rodziny wchodzą nie tylko Twoje niepełnoletnie dzieci, ale również te pełnoletnie, które nie mogą jeszcze utrzymać się samodzielnie (np. dlatego, że wciąż się uczą). Rodzina, to także Ty sam (sama), Twoje dzieci, nawet jeśli pochodzą z innego związku małżeńskiego, a także wyjątkowo inne osoby (np. Twoi schorowani rodzice, którzy wymagają opieki i mieszkali z wami).

Jak zapewne się domyślasz, kwota udzielona na zabezpieczenie potrzeb rodziny będzie znacznie wyższa, ale sam wniosek będzie znacznie bardziej skomplikowany.

Przeczytaj także:

Jak zyskać przewagę w postępowaniu rozwodowym?

Skup się na właściwym uzasadnieniu wniosku i postaraj się o jak najwyższe możliwe alimenty. Pamiętaj, że kropla drąży skałę nie siłą, ale częstym spadaniem. Kiedy sprawa będzie się przedłużać, Ty co miesiąc będziesz otrzymywać tę kwotę.

Miesiąc, po miesiącu, oszczędności Twojego przeciwnika będą topnieć, a obowiązek płacenia coraz bardziej mu ciążyć. Każde kolejne odroczenie rozprawy będzie oznaczać dla niego stratę pieniędzy. Szczególnie że w ramach zabezpieczenia potrzeb rodziny możesz uzyskać znacznie wyższe alimenty, niż po zakończeniu sprawy o rozwód (o tym przeczytasz we wpisie – Jak ustalić wysokość alimentów).

Dzięki temu zyskasz mocną pozycję negocjacyjną, a presja będzie po stronie Twojego przeciwnika. Dlatego wniosek o zabezpieczenie alimentów, czy to na poszczególne dzieci, czy na całą rodzinę jest bardzo ważny. Jeśli dobrze go przygotujesz i uzasadnisz będzie gotowa (gotowy) na wojnę pozycyjną. Wykorzystaj tę szansę.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów pełni ważną funkcję w procesie dochodzenia przez uprawnionego należnych mu pieniędzy. Umożliwia uzyskanie ochrony finansowej przez uprawnionego od osoby zobowiązanej z tytułu alimentów. Aby jednak spełniło swoją rolę, musisz dopełnić formalności przewidzianych przez Kodeks postępowania cywilnego.

Czym jest zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych? W jaki sposób możesz je ustanowić? Czy sąd nada mu automatycznie klauzulę wykonalności?

Czym jest zabezpieczenie świadczeń?

Postępowanie tego rodzaju jest częścią postępowania cywilnego. Ma zapewnić, że wyrok, który zostanie wydany będzie możliwy do wykonania i skuteczny. Jego przedmiotem jest zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka. Tym samym, chroni ono Twoje interesy od rozpoczęcia procesu aż do wydania wyroku przez sąd, czyli do momentu otrzymania postanowienia. Sąd może oddalić Twoje powództwo lub je uznać. W tym drugim z chęcią pomoże Ci moja kancelaria.

…i jak przebiega?

Jak już wiersz, jest to tymczasowe rozstrzygnięcie sędziego. Jest wydawane na czas trwania postępowania.

W długotrwałym procesie sąd często obejmuje kwotą zabezpieczenia pełne środki utrzymania uprawnionego. Dzięki temu zaległości egzekucyjne nie narastają. Jeśli jesteś pozwanym, wówczas masz w pełni przewidzianą sytuację procesową.

Jaką ma postać zabezpieczenie alimentów?

Ma postać ochrony finansowej na rzecz małżonka małoletniego dziecka, mimo że sędzia nie zasądził jeszcze alimentów. Dzięki temu uzyskasz dla siebie lub dziecka potrzebne środki finansowe. Nie ma potrzeby późniejszego egzekucyjnego wykonania orzeczenia.

Jego udzielenie może polegać na zobowiązaniu do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego w postaci przyznanej kwoty pieniężnej ma za zadanie zaspokoić potrzeby związane na przykład z utrzymaniem dziecka. Ma także pozwolić na prawidłową egzystencję w okresie przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego toku.

Jakie są przesłanki zabezpieczenia alimentów? Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia

W sprawach o zasądzenie łożenia na małżonka czy dziecko jedyną podstawą uzyskania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

To wyjątek względem innych postępowań zabezpieczających. Dzięki temu, jeśli wystąpisz z roszczeniem, żądając ustanowienia jego zabezpieczenia, będziesz zwolniony z obowiązku wykazania, iż masz interes prawny w tym zakresie. Oraz, że jego brak utrudni osiągnięcie celu postępowania lub wykonanie orzeczenia, które zapadnie w danej sprawie. Stanowi także odejście od zasady, iż dokonanie zabezpieczenia roszczeń nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

Zabezpieczenie alimentacyjne

Uprawdopodobnienia nie możesz utożsamiać z udowodnieniem roszczenia. Wystarczy, że przedstawisz i uzasadnisz twierdzenia, które stanowią podstawę do otrzymania przez Ciebie wskazanej kwoty.

Powinieneś wskazać, iż na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na obowiązanym ciąży obowiązek uiszczania na rzecz dziecka czy małżonka alimentów oraz przedstawić na tę okoliczność odpowiednie dowody.

Mogą to być m.in. informacje organów administracji publicznej, kserokopie dokumentów, pisemne oświadczenia osób trzecich, wywiad kuratora czy korespondencja stron. Oczywiście za małoletniego powoda wszystkie te czynności wykonuje jego przedstawiciel ustawowy, czyli Ty.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem może wystąpić każdy każda ze stron, a więc uczestnik postępowania sądowego w sprawach o alimenty.

Jak można złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek możesz wnieść w dwóch formach – na piśmie, lub w formie ustnej na rozprawie. W pierwszym przypadku, możesz to zrobić drogą pocztową, najlepiej za pomocą listu poleconego lub bezpośrednio w biurze podawczym sądu. Wniosek możesz napisać sam. Może także pomóc Ci w tym doświadczony adwokat.

Gzie można złożyć wniosek?

Wniosek musisz złożyć do sądu pierwszej instancji, w którym toczy się sprawa o roszczenia alimentacyjne.

Pozew o zasądzenie lub podwyższenie alimentów możesz złożyć do Sądu rejonowego. Oczywiście, do wydziału rodzinnego i nieletnich, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli natomiast kwestia alimentów jest elementem sprawy, która jest rozstrzygana w wyroku rozwodowym lub separacji, wtedy rozstrzygnie ją sąd okręgowy, przed którym toczy się sprawa.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek możesz wnieść z pozwem albo jeszcze przed wszczęciem postępowania o alimenty. Jego sformułowanie możesz ująć w pozwie o alimenty, w odpowiedzi na pozew. Tak więc jeszcze zanim w danej sprawie zapadnie wyrok lub w osobnym piśmie.

Jeżeli złożysz wniosku przed rozpoczęciem procesu, sąd wyznaczy odpowiedni termin, do którego musisz złożyć pozew. Jeżeli go nie dotrzymasz, wówczas oddali wniosek.

Co powinien zawierać wniosek alimentacyjny?

Wniosek, aby odniósł swój skutek, powinien spełniać tak zwane wymogi formalne. Powinien zawierać:

 • wskazanie daty i miejscowości,
 • oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • dane personalne wnioskodawcy z podaniem imion i nazwiska, adresów oraz numeru PESEL,
 • dane personalne uczestników z podaniem imion, nazwisk oraz adresów,
 • tytuł pisma procesowego,
 • osnowę wniosku oraz wskazanie faktów, na których opierasz swój wniosek wraz z przytoczeniem dowodów popierających opisane okoliczności,
 • Twój podpis,
 • wymienienie załączników.

Najważniejsze elementy wniosku

Wniosek powinien także zawierać jeszcze specyficzne elementy:

 • wskazanie tego jak zabezpieczyć alimenty,
 • określenie jego kwoty,
 • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Sposób zabezpieczenia obowiązku alimentacyjnego

We wniosku musisz wskazać, czy zabezpieczenie ma mieć postać zapłaty jednorazowo określonej sumy pieniężnej, czy też alimentów na czas, który wskażesz. Powinieneś również podać, jaki ma być sposób spełnienia świadczenia. Napisz więc do czyich rąk pozwany musi je płacić oraz w jakim terminie. Określ, do którego dnia miesiąca ma to nastąpić.

Żądana kwota

We wniosku musisz także określić wysokość kwoty żądanego zabezpieczenia oraz opisać co się na nią składa. Na przykład: wyżywienie, odzież i obuwie, artykuły szkolne i podręczniki, kieszonkowe, wycieczki szkolne, korepetycje, wydatki na telefon komórkowy, mieszkanie oraz pozostałe wydatki takie jak leki, kosmetyki etc.

Najlepszym rozwiązaniem będzie rozpisanie wszystkich tych wydatków w formie czytelnej tabeli.

Uargumentowanie okoliczności uzasadniających wniosek

We wniosku musisz także wskazać okoliczności, które uwiarygadniają istnienie roszczenia o alimenty. Wskaż więc odpowiednie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi o te, które głoszą, że na obowiązanym ciąży obowiązek dostarczania dziecku lub małżonkowi środków utrzymania, czyli alimentów.

W przypadku nieletnich dzieci, będzie to art. 133 § 1 Kodeksu. Zgodnie z nim rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Inaczej będzie tylko, jeśli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ile kosztuje wniosek?

Wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych jest całkowicie bezpłatny, gdyż podlega całkowitemu zwolnieniu od opłat sądowych.

W jaki sposób sąd podejmuje decyzję?

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Nie ma obowiązku wysłuchania strony przeciwnej.

Jednak w sprawie uchylenia lub ograniczenia poprzednio udzielonego zabezpieczenia musi jednak wyznaczyć rozprawę. Werdykt zapada w formie postanowienia.

Czy wyrok doręcza się stronom?

Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu w sprawach tego rodzaju następuje z urzędu obu stronom.

Jak długo się czeka?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia, sąd rozpoznaje jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie tygodnia od daty jego wpłynięcia.

Czy decyzję sądu można od razu egzekwować?

Musisz wiedzieć, że postanowieniu sądu o tym, by zabezpieczyć świadczenie w sprawie nadawana jest z urzędu klauzula wykonalności. Skutek jest taki, że już od momentu otrzymania tego orzeczenia przez uprawnionego, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Odbywa się ono na przykład poprzez skierowanie sprawy do komornika sądowego. Jest to możliwe wyłącznie na podstawie dokumentu zaopatrzonego w wyżej opisaną klauzulę.

Zażalenie na postanowienie

Na postanowienie sądu I instancji przysługuje Ci zażalenie, które możesz złożyć w terminie tygodnia od chwili jego otrzymania wraz z uzasadnieniem.

Musisz wiedzieć, że strona, która otrzymała postanowienie i planuje je zaskarżyć, musi wcześniej złożyć wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Opłaty tej nie ponoszą jedynie strony zwolnione z kosztów sądowych.

Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie decyzji wynosi 7 dni. Jego bieg rozpoczyna się z dniem:

 • doręczenie postanowienia, jeżeli zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym,
 • ogłoszenia postanowienia, jeżeli zostanie wydane na rozprawie.

Musisz pamiętać, że złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzymuje wykonalności. Oznacza to, że osoba obowiązana do uiszczania alimentów musi nadal je płacić, pomimo że złożyła na postanowienie zażalenie i czeka na jego rozpatrzenie.

Ochrona na przyszłość

Powinieneś wiedzieć, że istnieje również możliwość zabezpieczenia przyszłych roszczeń dla nienarodzonego dziecka. Sąd może zabezpieczyć przyszłe świadczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa.

W takim wypadku ojciec dziecka zostaje obowiązany do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez okres trzech miesięcy w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka przez trzy pierwsze miesiące po jego narodzinach.

Wniosek o ustalenie ojcostwa oraz związane z tym roszczenia alimentacyjne powinieneś złożyć co najmniej 3 miesiące przed datą narodzin dziecka.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ