adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Specjalista z zakresu rozwodów i podziału majątku

Pobierz darmowe ebooki przygotowane przez zawodowego adwokata

1. ROZWÓD | 2. PODZIAŁ MAJĄTKU

Iwo Klisz

O mnie

Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalistów od spraw o rozwód, podział majątku i alimenty

więcej …

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 695 560 425

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 695 560 425

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 695 560 425

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 695 560 425

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

O blogu

Wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uzyskać przewagę w trakcie sprawy o rozwód czy podział majątku. To od Ciebie zależy, czy wykorzystasz ją zmierzając do rozwiązania siłowego i uzyskania korzystnego tylko dla Ciebie wyroku, czy też doprowadzisz do zawarcia uwzględniającej interesy obu stron i akceptowanej przez nie ugody. Zacznij jednak od tego, żeby zyskać przewagę, a o tym właśnie jest mój blog.

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Władza rodzicielska po rozwodzie

władza rodzicielska

Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska a prawa rodzicielskie

Władza rodzicielska jest jednym z najważniejszych atrybutów przysługujących rodzicom wobec dzieci. Rozciąga się ona na wszystkie aspekty ich życia i trwa aż do osiągnięcia pełnoletności. Na władzę rodzicielską składają się prawa i obowiązki, za których wykonanie rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność.

Co to jest władza rodzicielska, jaki jest jej zakres oraz jakie są obowiązki dziecka, dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym jest władza rodzicielska?

Jakie są aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej?

Pojęciem władzy rodzicielskiej określa się ogół praw przysługujących rodzicom oraz spoczywających na nich obowiązkach wobec dziecka, które obejmują całokształt spraw małoletniego.

Komu przysługuje władza rodzicielska?

Klienci mojej Kancelarii często pytają: komu przysługuje władza rodzicielska?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest zarazem obowiązane, jak i uprawnione do jej wykonywania.

O istotnych sprawach dziecka rodzice, posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, powinni w miarę możliwości rozstrzygać wspólnie. W braku porozumienia w tym przedmiocie, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy w stosunku do jednego z rodziców nastąpiło pozbawienie władzy rodzicielskiej albo gdy uległa ona zawieszeniu. Musisz pamiętać, ze takie zawieszenie władzy zostanie uchylone, gdy jego przyczyna ustanie. Może też dojść do zakazania kontaktów rodzica z dzieckiem.

O tym, jakie mogą być przyczyny ograniczenia, zawieszenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej, w jaki sposób może dojść do takiego uszczuplenia władzy rodziców nad dziećmi oraz co się z tym wiąże, napisałem w innym artykule – zachęcam do przeczytania.

Do kiedy trwa władza rodzicielska?

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a więc ukończenia przez nie osiemnastego roku życia i uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych. Z nadejściem tej chwili wykonywanie władzy rodzicielskiej się kończy.

władza rodzicielska

Jaka jest treść władzy rodzicielskiej?

Na czym polega sprawowanie władzy rodzicielskiej?

Treść władzy rodzicielskiej obejmuje zasadniczo trzy elementy, a mianowicie:

1) pieczę nad osobą dziecka,

2) pieczę nad majątkiem dziecka

3) reprezentację dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, w ramach przedstawicielstwa ustawowego.

Sprawowanie pieczy nad osobą dziecka

Piecza to grupa obowiązków oraz uprawnień przysługujących rodzicom, a obejmujących opiekę nad małoletnim, dbałość o wychowanie dziecka i jego rozwój oraz komfort psychiczny. Wszystko to jest po stronie rodzica.

W ramach wykonywania pieczy, rodzice powinni są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój małoletniego, tak, aby osiągnąć ostateczny cel wychowawczy, którym jest „przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień„.

Dobro małoletniego

Realizując obowiązek pieczy, rodzice muszą działać zgodnie z dobrem małoletniego, które obejmuje całą sferę jego najważniejszych spraw osobistych, w tym zdrowie i bezpieczeństwo, które powinny być zapewnione dziecku w całej pełni.

Obowiązek alimentacyjny

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nawet gdy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach obowiązku alimentacyjnego, spoczywa na nich powinność dostarczania małoletniemu odpowiednich środków utrzymania i wychowania. Oczywiście, obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców tylko w przypadku, gdy potomek nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie z własnej pracy, chyba że dochody majątku dziecka wystarczają na ich pokrycie.

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka

Władza rodzicielska obejmuje również zarząd majątkiem małoletniego dziecka, przy czym rodzice obowiązani są to czynić z należytą starannością.

Za zarząd majątkiem dziecka uważa się wszelkie czynności i dyspozycje odnoszące się do składników mienia, znajdującego się w posiadaniu małoletniego. Obejmuje to wszelkie dokonywane przez rodziców czynności prawne, faktyczne i procesowe, których celem jest zachowanie majątku, jego zwiększenie lub zmniejszenie i przekazanie go dziecku, po jego dojściu do pełnoletniości, w stanie nie pogorszonym. Interes rodziców nie gra tu żadnej roli.

Zasady zarządu

Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Przy wykonywaniu takiego zarządu rodzice są ograniczeni, gdyż nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez małoletnie dziecko. Także tylko sąd może pozbawić dziecko uprawnienia do rozporządzania swoim zarobkiem.

Czynności przekraczające zwykły zarząd

Przyjmuje się, że czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu polegają na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem majątkowym dziecka o większej wartości, takich jak zbycie czy zrzeczenie się własności bardziej wartościowych składników majątku dziecka bądź zaciągnięcie pożyczki w dużej kwocie.

Zasadą jest, iż czysty dochód, jaki jest osiągany ze składników majątkowych małoletniego, w pierwszym rzędzie powinien być przede przeznaczany na utrzymanie i wychowanie małoletniego oraz jego rodzeństwa. Uzyskiwaną nadwyżkę należy obracać na inne uzasadnione potrzeby rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Po ustaniu zarządu, a więc kiedy ustała władza rodzicielska, rodzice obowiązani są oddać cały majątek dziecka w jego ręce. W ciągu roku od tego momentu, żądać ono zdania rachunku z dokonywanych w tym zakresie czynności.

Reprezentacja dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Przedstawicielstwo ustawowe polega na możliwości dokonania przez rodziców czynności prawnych w imieniu dziecka oraz na jego rzecz.

W tym zakresie rodzice reprezentują dziecko wobec osób trzecich, organów państwowych oraz instytucji, a także załatwiają w jego imieniu różne sprawy, składając na przykład oświadczenia woli w postaci wyrażenia zgody na dany zabieg medyczny.

Prawo rodziców do reprezentacji dziecka nie jest jednak nieograniczone, albowiem żadne z nich nie może tego czynić przy czynnościach prawnych dokonywanych:

  • pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską,
  • pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której następuje bezpłatne nabycie przez dziecko określonych przedmiotów majątkowych, albo że czynność dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania.

Zasady te dotyczą także postępowania przed sądem lub innym organem państwowym. W takim wypadku, sąd opiekuńczy ustanawia kuratora, który ma za zadanie reprezentować dziecko.

Jakie są ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Musisz wiedzieć, iż choć zakres władzy rodzicielskiej sięga bardzo daleko, to jednak nie oznacza, że może ona być sprawowana w sposób dowolny. Powinna ona być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Jednocześnie, przy wykonywaniu czynności związanych z władzą rodzicielską, rodzice muszą uwzględniać prawa przysługujące każdemu dziecku i nie mogą uchybiać jego godności. Są oni zobowiązani do traktowania dzieci z należytym szacunkiem oraz ich wspierania we wszelkich sytuacjach życiowych.

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w odpowiednim zakresie jego rozsądne życzenia.

W kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej, musisz wiedzieć, że rodzice nie mogą stosować kar cielesnych.

Obowiązki dziecka wobec rodziców

Istnieją także obowiązki dziecka wobec rodziców.

Jakie są obowiązki dziecka?

Przede wszystkim powinno ono być posłuszne wobec rodziców, zwłaszcza gdy podejmują oni działania zmierzające do wychowania dziecka. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską ma również obowiązek brać pod uwagę opinie i stosować się do zaleceń rodziców formułowanych ze względu na dobro dziecka w sprawach, w których może ono samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli.

Obowiązek współfinansowania kosztów utrzymania rodziny

Ze strony dziecka istnieje obowiązek współfinansowania kosztów utrzymania rodziny we wspólnym gospodarstwie, o ile uzyskuje dochód z własnej pracy. Szczególny obowiązek spoczywa na nawet małoletnim dziecku, które ma obowiązek pomocy w gospodarstwie produkcyjnym rodziców.

Jak mogę Tobie pomóc?

Interesują Cię kwestie związane z rozwodem i podziałem majątku? Zajrzyj na mój Kanał YouTube!

Klisz i Wspólnicy - Adwokaci i Radcowie Prawni - specjaliści od spraw o rozwód i o podział majątku po rozwodzie
adwokat wrocław

Biuro we Wrocławiu ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu ul. Bóżnicza 1/14

Biuro we Gdańsku ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach ul. Sobieskiego 27/30

tel. kom. 695 560 425 tel. 71 740 50 00

e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl

O KANCELARII Zespół Kancelarii „Klisz i Wspólnicy” to doświadczeni, energiczni i ambitni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym. Zakończenie małżeństwa niesie za sobą wiele istotnych i skomplikowanych zagadnień prawnych. Wzajemne rozliczenia, kredyty, kontakty z dziećmi, alimenty, kwestie mieszkaniowe i wiele, wiele więcej. Nasi prawnicy pozwolą Ci nie tylko zrozumieć te zagadnienia, ale także korzystając ze zdobytego doświadczenia w tego typu sprawach – właściwie je ocenić. Nasi Klienci polecają nas przede wszystkim za skuteczność, wytrwałość i zaangażowanie w prowadzone sprawy i realizowane zlecenia. Zapoznaj się z opiniami o naszej Kancelarii – Opinie
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
  • UDZIELAMY PORAD PRAWNYCH W SIEDZIBIE KANCELARII ORAZ PRZEZ INTERNET
  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW W SĄDACH W SPRAWACH O ROZWÓD I SEPARACJĘ
  • PROWADZIMY SPRAWY O ALIMENTY I KONTAKTY Z DZIEĆMI
  • WSPIERAMY KLIENTÓW PODCZAS NEGOCJACJI DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU MAJĄTKU MAŁŻONKÓW
  • PRZYGOTOWUJEMY UMOWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW
  • PROWADZIMY POSTĘPOWANIA SĄDOWE O PODZIAŁ MAJĄTKU

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

adwokat iwo klisz | Wszystko co powinieneś wiedzieć o rozwodzie, alimentach i podziale majątku