Przyczyny rozwodów

Spis treści
przyczyny rozwodów


adwokat Iwo Klisz

Jak i gdzie możesz liczyć na moją pomoc?

Zapraszam na nasz kanał YouTube

Jak podzielić majątek? - pobierz darmowy poradnik

Główne Tematy

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce?

Aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński poprzez orzeczenie rozwodu, muszą zostać spełnione ścisłe warunki. Są one określone w przepisach obowiązującego prawa. To, czy istnieją przyczyny rozwodowe, czyli tak zwane pozytywne przesłanki, każdorazowo w sposób szczegółowy bada sąd.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce? Jakie mają one wpływ na kształt wyroku wydawanego przez sąd? Tego między innymi dowiesz się z poniższego artykułu.

Rozwód – podstawy rozwodowe

Jakie są konieczne podstawy do orzeczenia rozwodu? Zaliczamy do nich:

  • zupełny
  • trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Powodują one, iż pomiędzy małżonkami całkowicie przestaje istnieć przynajmniej jedna z koniecznych więzi pomiędzy małżonkami. Mowa tutaj o więziach: uczuciowej, seksualnej lub gospodarczej.

Nie ma sensu, abym powtarzał w tym miejscu tezy już podniesione w artykule, w którym szczegółowo pisałem o przesłankach rozwodowych.

Na powyższe podstawy składają się bardzo różne stany faktyczne, które są przyczyną takiego stanu rzeczy. Omówię je w kolejnych podrozdziałach tego artykułu.

 

Przyczyny zawinione i niezawinione

Przyczyny trwałego i całkowitego rozkładu małżeństwa dzielimy na zawinione oraz niezawinione. Te pierwsze są wynikiem celowego działania męża/żony. Mogą też wynikać z braku odpowiedniej kontroli nad swoim zachowaniem z ich strony. Są one podstawą do zawyrokowania przez sąd rozwodu z winy danej osoby. Z kolei te drugie są w pewnym stopniu niezależne od męża/żony. Stanowią jednak również podstawę do rozwodu, jednakże bez wskazywania winnego.

Przyczyny zawinione

Nadużywanie alkoholu

Alkoholizm w sposób szczególnie destrukcyjny wpływa na związek – zarówno w aspekcie czysto uczuciowym, jak i rodzinnym.

Przeczytaj: Rozwód z alkoholikiem

Jego skutkiem jest zazwyczaj rozluźnienie więzi pomiędzy mężem i żoną oraz innymi członkami rodziny. Innymi rezultatami mogą być: częste wybuchy awantur, wzrost agresji, zdrady oraz nieuzasadnione wydawanie pieniędzy. Prowadzi on także wprost do rażącego zaniedbywania obowiązków rodzinnych i zawodowych,

Wszystko to powoduje, że jeśli sąd stwierdzi, że jeden z partnerów jest uzależniony od alkoholu. Zazwyczaj orzeka wtedy rozwód z jego winy. Stanowi on często samodzielną przyczynę trwałego i zupełnego rozkładu związku.

Inaczej jest jednak w sytuacji, w której nałóg tego rodzaju stał się skutkiem zdarzenia, które już wcześniej przyczyniło się do powstania problemów pomiędzy nimi. Wówczas alkoholizm nie jest wystarczającą podstawą do tego, aby sąd wydał wyrok ze wskazaniem takiej osoby jako wyłącznie winnej.

Musisz wiedzieć, że również inne nałogi mogą stanowić podstawę do rozwodu. Należą do nich w szczególności:

  • narkomania,
  • hazard,
  • uzależnienie od Internetu.

Wszystkie one powodują, że obciążony nim człowiek poświęca znacznie więcej czasu swoim zainteresowaniom niż potrzebom swojej rodziny.

Niedochowanie wierności małżeńskiej

W małżeństwie współżycie i wzajemne zaspokajanie potrzeb seksualnych opiera się na zasadzie wyłączności. Małżonkowie mają obowiązek zachowania wierności wobec siebie. Wymóg ten powstaje wraz z zawarciem małżeństwa. Oznacza to, iż osoby trzecie wyłączone są ze sfery stosunków seksualnych, które utrzymują partnerzy życiowi. Oni sami, w trakcie małżeństwa powinni powstrzymać się od utrzymywania takich stosunków seksualnych oraz unikać sytuacji uzasadniających podejrzenie, że stosunki takie występują. Nie mogą też w inny sposób wykraczać poza granice przyzwoitości i obyczajowości. Nawet takie sytuacje sąd może uznać za tzw. pozór zdrady. To również stanowi podstawę do rozwodu z winy osoby, która się tego dopuściła.

Nie stanowi natomiast podstawy rozwodowej sytuacja, w której małżonek wprawdzie pozostaje w innym związku, lecz nastąpiło to dopiero po wystąpieniu całkowitego i trwałego rozkładu pożycia.

Nieporozumienia na tle finansowym

Na ogół majątek współmałżonków objęty jest ustawową wspólnością. Oznacza to, że zarządzają nim oni wspólnie. W związku z tym konieczne jest każdorazowe dochodzenie do porozumienia przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Brak zgodności pod tym względem prowadzi do nieporozumień pomiędzy mężem/żoną. Te zazwyczaj łączą się często z uciążliwymi kłótniami, które w efekcie mogą prowadzić do rozkładu związku i stanowić podstawę do rozwodu.

Trudności finansowe

Również trudności finansowe, czyli niedobór środków pieniężnych, mogą prowadzić do rozkładu małżeństwa. Ich skutkiem jest brak możliwości zaspokajania materialnych potrzeb rodziny. To zaś w sposób oczywisty rodzi frustrację, która przekłada się na jakość całego związku, w tym powstawanie nieporozumień oraz kłótni.
Trwonienie przez jednego ze współmałżonków wspólnych pieniędzy czy podejmowanie przez niego zbyt ryzykownych albo błędnych decyzji co do wydatków albo zbyt skąpe wydzielanie środków pieniężnych partnerowi, jest podstawą do żądania rozwodu.

Naganny stosunek do członków rodziny

Naganny stosunek do członków rodziny może dotyczyć:

  • najbliższego kręgu rodzinnego (dzieci czy współmałżonek);
  • dalszej rodziny (powinowatych – członków rodziny drugiego małżonka, na przykład teściów lub jego potomków z innego związku).

W przypadku tych pierwszych, może to być na przykład złe traktowanie. Innym przykładem bywa stosowanie agresji, przemocy fizycznej bądź psychicznej. Zdarza się także zaniedbywanie ich potrzeb i ignorowanie obowiązków domowych. Do tych ostatnich możemy zaliczyć robienie zakupów, przyrządzanie posiłków czy dbanie o odpowiedni poziom czystości w domu.

Z kolei niechęć wobec powinowatych przejawia się czasem agresją, znieważaniem, czy też przeszkadzaniem w organizacji rodzinnych spotkań.

Przejawianie takich zachowań przez męża/żonę stanowi jest podstawą do wystąpienia o rozwód z jego winy. Jeśli jednak dotyczy to obu członków związku, wówczas sąd może wydać wyrok bez orzekania o winie.

Dłuższa nieobecność

Dłuższa nieobecność, czyli porzucenie rodziny, jest celowym oraz zamierzonym zaprzestaniem wykonywania obowiązku dbania o rodzinę. Nieobecny partner nie współdziała także dla dobra rodziny. Nie wykonuje również obowiązku wzajemnej pomocy. Wszystko to jest podstawą do żądania rozwodu.

Nie dotyczy to jednak sytuacji szczególnych, gdy na przykład nieobecność jest skutkiem długotrwałej choroby i przebywania w szpitalu. Tak samo, jeśli mamy do czynienia z wyjazdem w celach zarobkowych albo opuszczeniem przez męża czy żonę swojego partnera, z powodu stosowania przez niego przemocy.

Przyczyny niezawinione

Niezgodność charakterów

W tym przypadku chodzi przede wszystkim o niezawinione przez małżonków sytuacje, których skutkiem jest przede wszystkim wygaśnięcie pomiędzy nimi więzi uczuciowej.
Dotyczy to często, wydawałoby się drobnych, a jednak bardzo istotnych elementów związku. Na przykład różnic w opiniach na temat wychowywania dzieci, zakresu obowiązków domowych, sposobu spędzania czasu wolnego czy kręgu zainteresowań. Może się ona także wyrażać poprzez różnice w poziomie intelektualnym męża/żony czy nawet odmienności w zachowaniach spowodowanych różnicą wieku.
Wszystko to prowadzi do częstych konfliktów oraz stopniowej destrukcji związku.
Musisz wiedzieć jednak, że sama niezgodność charakterów nie stanowi wystarczającej podstawy do rozwodu. Rodzące się na tym tle konflikty sąd może uznać za mieszczące się w dopuszczalnych ramach związku małżeńskiego. Podstawą do rozwodu nie może być tym samym sama niezgodność, a jedynie jej skutek w postaci trwałego i całkowitego rozkładu związku.

Niedobór seksualny

Niedobór seksualny również jest jedną z przyczyn do zawyrokowania rozwodu. Jego skutkiem jest to, że małżonkowie nie utrzymują już między sobą intymnych zbliżeń.

Sąd Najwyższy niejednokrotnie podkreślał w swych wyrokach, że dopóki istnieje między małżonkami więź fizyczna, wyrażająca się choćby w sporadycznych stosunkach cielesnych, nie możemy mówić o istnieniu całkowitego rozkładu pożycia. W takim przypadku istnieje między nimi co najmniej jeden ważny element związku, który nie uległ rozkładowi. Nawet, jeśli nie układa się on harmonijnie.

Brak współżycia płciowego powoduje, że małżeństwo od początku w tej sferze jest martwe i nie spełnia swych zadań społecznych.

Różnice światopoglądowe

Czynnikiem wpływającym na rozkład małżeństwa może być także odmienność światopoglądów partnerów w kwestiach politycznych, społecznych czy religijnych. Prowadzi ona zazwyczaj do częstych nieporozumień, sporów oraz zaniku poczucia więzi i wzajemnego zrozumienia pomiędzy nimi.

Wszystkie przyczyny, które omówiłem wyżej powinien szczegółowo opisywać pozew rozwodowy. Możesz spróbować sporządzić go samodzielnie lub poprosić o pomoc adwokata. Jeśli zdecydujesz się na drugie rozwiązanie – o czym świadczą statystyki – masz o wiele większą szansę na znalezienie się na wygranej pozycji.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa rodzinne, rozwodów i podziału majątku, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim. tel. 695 560 425, e-mail: [email protected]

Umów się na konsultację prawną

tel. kom. 695 560 425
tel. 71 740 50 00

rozwód wrocław

Skontaktuje się ze mną teraz!

WROCŁAW – WARSZAWA – POZNAŃ – KATOWICE – GDAŃSK – KRAKÓW – BYDGOSZCZ